Nota legal - català

Aquest lloc web de maredelafont.net ha estat elaborat amb la finalitat de donar informació sobre l'empresa als seus usuaris i possibles clients nous. Per aquest motiu, la informació relativa als seus productes, així com la informació de negoci, o de qualsevol altre tipus, tindrà caràcter general i orientatiu i estarà subjecta a possibles canvis.

maredelafont.net adverteix que la informació que hi ha en aquesta lloc web pot ser incompleta i pot tenir errors per aquesta raó no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de precisió de les dades, dins els límits establerts per la llei.

maredelafont.net rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquest lloc web i, per tant, no elaborada per maredelafont.net o no publicada en nom seu. De manera especial, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades per enllaços amb aquest web.

La reproducció, la còpia, l'ús, la distribució, la comercialització, o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació i el contingut que hi ha en aquest lloc web i que s'utilizi sense l'autorització de maredelafont.net és una infracció que castiga la legislació vigent.  Tornar


Nota legal - castellano

Este sitio web de maredelafont.net ha sido elaborado con la finalidad de dar información sobre la empresa a sus usuarios y a posibles nuevos clientes. Por este motivo, la información relativa a sus productos, así como la información de negocio, o de cualquier otro tipo, tendrá carácter general y orientativo y estará sujeta a posibles cambios.

maredelafont.net advierte que la información que hay en este sitio web puede ser incompleta y puede tener errores; por esa razón no asume ninguna responsabilidad derivada de la falta de precisión de los datos, dentro de los límites establecidos por la ley.

maredelafont.net rechaza la responsabilidad sobre cualquier información no contenida en este sitio web y por ello, no elaborada por maredelafont.net o no publicada en su nombre. De forma especial rechaza la responsabilidad sobre la información contenida en páginas web de terceras personas conectadas por enlaces a este web.

La reproducción, la copia, el uso, distribución o comercialización o cualquier otra actividad que se pueda realizar con la información y contenido de este sitio web y que se utilice sin autorización de maredelafont.net es una infracción que castiga la legislación vigente.  Volver


tornar   -    volver